Statut čebelarskega društva

Statut čebelarskega društva. Obnovljen 20.01.2024.

Na podlagi 9. in 20. člena Zakona o društvih – ZDru-1 (Ur. list RS št. 64/2011, z dne 12.08.2011) je Občni zbor Čebelarskega društva Lendava na svoji seji, dne 19.01.2019 sprejel,  dopolnjen na Občnem zboru ČD dne 20.01.2024  

 

 

S T A T U T

ČEBELARSKEGA DRUŠTVA

L  E  N  D  A  V  A

 

 1. IME IN SEDEŽ DRUŠTVA

 1. člen

 

ČEBELARSKO DRUŠTVO LENDAVA – LENDVAI MÉHÉSZEK EGYESÜLETE (v nadaljevanju besedila: društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno in javno združenje fizičnih in pravnih oseb na območju občine Lendava zaradi čebelarske dejavnosti, ali so kako drugače povezane s to dejavnostjo.

2. člen

 

Sedež društva je v Lendavi. Društvo ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in z napisom ob zunanjem robu: ČEBELARSKO DRUŠTVO LENDAVA – LENDVAI MÉHÉSZEK EGYESÜLETE, v sredini se nahaja stilizirana čebela.

 

Društvo ima svoj prapor in praporščaka.

 3. člen

 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava in je vpisana v register društev pri Upravni enoti Lendava pod št……..

 

 

 1. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

 4. člen

 

Društvo pri svojem delu zasleduje naslednje cilje:

 

 • varovanje naravnega in zdravega okolja,
 • izobraževanje čebelarjev,
 • organiziranje dela na področju zdravstvenega varstva čebel,
 • zagotavljanje enotnega trženja čebeljih pridelkov,
 • sodelovanje s pristojnimi službami pri obveščanju ljudi o minimalni uporabi fitofarmacevtskih sredstev,
 • sodelovanje z državnimi organi in organizacijami pri načrtovanju kratkoročne in dolgoročne kmetijske politike s področja čebelarstva,
 • s pristojnimi gozdarskimi organizacijami in posamezniki skrbeti in spodbujati za sajenje in pogozdovanje z medovitimi rastlinami,
 • povezovanje s sorodnimi društvi in nevladnimi organizacijami,
 • promoviranje uporabo medu in ostalih čebeljih pridelkov pri ljudeh,
 • utrjevanje pripadnosti čebelarjev v društvu in čebelarstvu kot delu pomembne kmetijske panoge,
 • skrbi za promocijo čebelarstva,
 • ohranjanje zgodovine in dediščine čebelarstva,
 • s kontrolo in vzrejo matic zagotavljati ohranjanje in varovanje kranjske sivke,
 • pridobivanje članstva s poudarkom na mladih čebelarjih,
 • izboljšanje strokovnega in praktičnega dela čebelarjev,
 • uporabljanje sodobne tehnologije v čebelarstvu,
 • pridelovanje zdravju prijaznih in neoporečnih čebeljih pridelkov,
 • seznanjanje čebelarjev z boleznimi in načini zdravljenja čebel,
 • sodelovanje s čebelarskimi društvi doma in v R. Madžarski ter R. Hrvaški z namenom ugotavljanja in preprečevanja bolezni čebel.
 • povezovanje v zvezo društev v regiji in na območju države z namenom ohranjanja in razvijanja čebelarske tradicije,
 • sodelovanje z domačimi in tujimi izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami za napredek čebelarstva.

 

 

III. NALOGE DRUŠTVA

 5. člen

 

Naloge društva so:

 

 • pridobivanje novih članov (pri razgovorih z ljudmi poudarjati pomen čebelarstva v vsakdanjem življenju,
 • organiziranje čebelarskega krožka na Dvojezični OŠ I v Lendavi in s tem pridobivanje mladih članov,
 • organiziranje vsakoletnega izobraževanja čebelarjev (bolezni čebel, čebelarjenje v različnih panjih, prodaja čebeljih proizvodov, uporaba ustreznih zdravil),
 • skupno nabavljanje zdravil, sladkorja in ostalega materiala za potrebe svojih članov,
 • skrb za zdravstveno varstvo čebel ob sodelovanju s pristojno veterinarsko inšpekcijo,
 • kontroliranje zapuščenih čebelnjakov in panjev, obveščanje lastnikov o nevarnostih razširjanja boleznih zaradi zapuščenih čebelnjakov in po potrebi obveščanje pristojne veterinarske inšpekcije,
 • obveščanje občanov o primerni uporabi fitofarmacevtskih sredstev in sodelovanju s pristojno kmetijsko svetovalno službo,
 • sodelovanje s čebelarskimi družinami doma in v tujini z namenom odkrivanja in zatiranja čebeljih boleznih,
 • sestavljanje in vodenje pašnega katastra in pašnega reda,
 • sprejemanje in kontroliranje dovoza čebel od drugih čebelarjev v skladu s pašnim redom,
 • kontroliranje dovoljenj in veterinarskih potrdil prevoznikov čebeljih družin,
 • organiziranje strokovnih seminarjev in ekskurzij članov društva tako doma kot tudi v tujini,
 • podpiranje vzreje matic z namenom ohranjanja kranjske sivke,
 • skrb za zasaditev medovitih rastlin,
 • sodelovanje v različnih društvih po vaseh z namenom spodbujanja uporabe medu in medenih proizvodov v kulinariki,
 • sodelovanje na razstavah in drugih javnih prireditvah,
 • pridobivanje stalnega razstavnega panoja v hotelu Lipa.
 • o aktivnostih in pomenu čebelarstva obvešča občane preko sredstev javnega obveščanja,
 • organiziranje predavanj, tečajev, posvetovanj, sejmov in razstav,
 • prirejanje informativnih in posvetovalnih srečanj čebelarjev,
 • skrb za koordinirano in učinkovito zatiranje čebeljih bolezni in škodljivcev,
 • sodelovanje z organizacijami, ki oskrbujejo čebelarje,
 • zagotavljanje medsebojne pomoči čebelarjem v primeru propada čebeljih družin,
 • nudenje pomoči pri urejanju prevozov čebel na pašo,
 • pozivanje čebelarjev, da dosledno uresničujejo in spoštujejo poslovno moralo in čebelarsko etiko.

 

 

 1. OPRAVLJANJE PRIDOBITNE DEJAVNOSTI

 6.  člen

 

Za nemoteno opravljanja nalog in doseganju svojih ciljev bo društvo s pomočjo svojih članov občasno opravljalo tudi pridobitno dejavnost in sicer:

 

 • G 47 810 TRGOVINA NA DROBNO NA STOJNICAH, TRŽNICAH Z ŽIVILI, PIJAČAMI INTOBAČNIMI IZDELKI (prodaja medu, cvetnega prahu, propolisa, matičnega mlečka)

 

 • I 56 21 PRILOŽNOSTNA PRIPRAVA IN DOSTAVA JEDI – pogodbena oskrba z jedmi za določeno priložnost in na lokaciji, ki jo določi društvo (razni jubileji, obletnice)

 

 • L 68 200 ODDAJANJE IN OBRATOVANJE LASTNIH ALI NAJETIH NEPREMIČNIN – oddaja prostorov za strokovno usposabljanje ( seminarji, predavanja)

 

 • M 74 900 DRUGE NERAZVRŠČENE STROKOVNE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI – drugo strokovno in znanstveno svetovanje (predavanje, svetovanje s področja čebelarstva)

 

 • R 92 002 PRIREJANJE IGER NA SREČO, RAZEN V IGRALNICAH (kviz, srečelovi in druge podobne igre)

 

 • A 01 490 REJA DRUGIH ŽIVALI ( pridelava medu in čebeljega voska, gojenje oz. vzreja čebeljih družin in matic)

 

 • C 10 890 PROIZVODNJA DRUGIH PREHRAMBENIH IZDELKOV, DRUGJE NERAZVRŠČENIH – proizvodnja izdelkov iz medu

 

 • C 11 010 PROIZVODNJA ŽGANIH PIJAČ ( medeni liker, medeno žganje)
 • C 11 030 PROIZVODNJA SADNIH VIN IN PODOBNIH FERMENTIRANIH PIJAČ ( medica ).

 

Društvo lahko občasno organizira javne prireditve, nudenje gostinskih uslug, skladno z veljavno zakonodajo za svoje člane in nečlane. Tako pridobljena sredstva društvo porabi za svojo dejavnost v skladu s finančnim programom in veljavno zakonodajo.

 

Sredstva pridobljena še z drugimi pridobitnimi dejavnostmi društvo ravno tako porabi za svojo dejavnost skladno s finančnim programom in veljavno zakonodajo.

 

Društvo mora vsa sredstva pridobljena na osnovi pridobitne dejavnosti nameniti za svojo osnovno dejavnost. 

 

 1. DELOVANJE DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU

                                                                                                      7. člen

 

Aktivnost društva ni namenjeno samo delovanju v lastnem interesu, temveč se aktivnost širi na več področjih, ki so v javnem interesu. Tako so aktivnost društva v javnem interesu predvsem na naslednjih področjih:

 

 • Vodenje pašnega reda na območju ČD,
 • Povezovanje z čebelarskimi društvi iz sosednje Madžarske in Hrvatske,
 • Sodelovanje z lokalno turistično organizacijo s ciljem promoviranja čebelarstva na širšem območju,
 • Sodelovanje z lokalno skupnostjo glede saditve medovitih rastlin,
 • Organizacija izobraževanja s področja čebelarstva s sodelovanjem strokovnjakov iz Madžarske in Hrvatske,
 • Sprotno ažuriranje spletne strani ČD,
 • Vodenje čebelarskega kroška na OŠ Lendava,
 • Izdelava propagandnega materiala v treh jezikih.
 • Zbiranje arhivskega gradiva s področja čebelarstva.

 

 

 1. POGOJI IN NAČIN VČLANJEVANJA TER PRENEHANJE ČLANSTVA

 8. člen

 

Član društva lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba, ki izjavi voljo, da želi postati član društva in poda vlogo za članstvo.

 

Vlogo za članstvo nato obravnava in o članstvu odloči upravni odbor v roku 30 dni s sklepom, s katerim vlogi ugodi in poda soglasje za članstvo oz. vlogi ne ugodi in soglasja za članstvo ne poda.

Po pridobitvi soglasja za članstvo oseba, ki želi postati član društva podpiše pristopno izjavo, da sprejema ta Statut in ostale akte društva ter plača članarino.

 

Pravno osebo v društvu zastopa pooblaščena oseba.

 

V društvo se lahko včlani tudi tuji državljan.

 9. člen

 

Član društva je lahko tudi mladoletna oseba do dopolnjenega 7. leta starosti, vendar mora pristopno izjavo podpisati njegov zakoniti zastopnik. Mladoletnika, ki je starejši od 7 let in mlajši od 15 let starosti ob včlanitvi podpiše pristopno izjavo sam, pred vstopom v društvo pa mora predložiti pisno soglasje njegovega zakonitega zastopnika. 

 

Člani so vpisani v matično knjigo članstva.

 10. člen

 

Kot častni član društva lahko postane oseba, ki je pomembno prispevala k delovanju in razvoju društva, ter pri uresničevanju nalog društva in uveljavljanju društva.

 

O podelitvi častnega člana odloča občni zbor društva. Častni član ne plačuje članarine.

 

Častni člani so lahko redni člani društva ali nečlani društva.

Član društva, ki je dopolnil 80 let, postane častni član.

 

Častni član, ki ni član društva, nima pravice odločati o delu društva in nima pravice glasovanja.

 

Društvo ima lahko tudi donatorje (darujejo denarna sredstva, opremo in nepremičnine brez kakršnega povračila) in podporne člane.

 

 

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV

 11člen

 

Člani društva imajo naslednje pravice:

 

 • pravico voliti in biti izvoljen v vse organe društva mladoletnik ne more biti predsednik oz. zastopnik društva),
 • sodelovati pri upravljanju društva neposredno ali preko predstavnikov (mladoletne člane do 15. leta starosti v organih društva mora zastopati eden od staršev ali drugi zakoniti zastopnik, mladoletni člani, ki so dopolnili 15. let imajo pravico voliti in biti izvoljeni v vse organe društva in v njih delovati in odločati),
 • seznaniti se z delom organov društva, za materialno-finančnim stanjem in njegovim poslovanjem,
 • sodelovati pri oblikovanju delovnega in finančnega načrta,
 • dajati predloge in pobude za delo društva,
 • uživati ugodnosti, ki jih v okviru dejavnostih zagotavlja društvo svojim članom
 • uporabljati lastnino društva, prostore, opremo in objekte v skladu s programom, ki ga določajo organi društva,
 • da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva.

 

Dolžnosti članov društva so:

 

 • da spoštujejo ta Statut, druge akte društva in sklepe organov društva,
 • da delujejo v skladu s sprejetim programom društva,
 • da skrbijo za stalno izobraževanje in izpopolnjevanje,
 • da sodelujejo pri delu organov društva
 • da sodelujejo pri delovnih akcijah društva,
 • da nudijo medsebojno pomoč članom društva,
 • da plačujejo članarino, ki jo določi organ društva,
 • da si prizadevajo s svojim delom prispevati k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • da skrbijo za redno vzdrževanje objektov, rekvizitov in opreme s katerimi društvo razpolaga,
 • da vestno opravljajo sprejete funkcije in ostale sprejete naloge v društvu,
 • da skrbijo za ugled društva v okolici oz. v družbi.

 

 

VIII. PRENEHANJE ČLANSTVA

 12.člen

 

Članstvo v društvu preneha:

 

 • z izstopom po lastni želji (član poda pisno izjavo upravnemu odboru društva za prenehanje članstva. Ta nato preveri, če so poravnane vse zapadle obveznosti, če te niso, člana opozori na morebitni spor pri ustreznih organih in nato izda sklep o prenehanju članstva)
 • s črtanjem (če v roku enega meseca po opominu ne plača članarine za preteklo leto),
 • z izključitvijo na podlagi ukrepa disciplinske komisije (če hudo krši dolžnosti iz 10. člena pravil in drugih aktov, če zavestno ravna proti interesu in ugledu društva),
 • s smrtjo člana.

 

O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija v skladu z disciplinskim pravilnikom.

 

 

 1. NAČIN UPRAVLJANJA DRUŠTVA

 13. člen

 

Za nemoteno opravljanje svojih nalog ima društvo naslednje organi:

 

 • Občni zbor,
 • Upravni odbor,
 • Nadzorni odbor,
 • Disciplinska komisija

 

 

 1. OBČNI ZBOR

 14. člen

 

Občni zbor je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva.

 

Obvezno oz. redno se mora sestajati enkrat letno ob zaključku leta, ob izrednih primerih pa se lahko skliče izredni občni zbor.

 

Občni zbor skliče Upravni odbor, izredni Občni zbor lahko skliče Upravni odbor, Nadzorni odbor ali 1/3 članov društva. Na Občni zbor so vabljeni tudi častni člani in simpatizerji društva.

 

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica vseh članov. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje preloži za 30 minut. Po poteku tega časa je Občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov, sklepi pa so sprejeti, če je zanje glasovalo več kot 50% vseh navzočih.

 15. člen

 

Sklicatelj Občnega zbora najmanj osem (8) dni pred začetkom zasedanja Občnega zbora pismeno obvestiti vse svoje člane o datumu, kraju in dnevnem redu.

 16. člen

 

Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov.

Dvotretjinska večina je potrebna za sprejem in spremembo Statuta in drugih aktov društva ter za prenehanje društva.

 

Glasovanje na Občnem zboru je praviloma javno, lahko pa se navzoči na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.

 17. člen

 

Občni zbor prične predsednik društva in ga vodi vse dokler se ne izvoli delovno predsedstvo, ki ga sestavlja predsednik in dva člana.

 

Poleg delovnega predsedstva, občni zbor izvoli še zapisnikarja, dva overovatelja zapisnika in verifikacijsko komisijo.

 

O delu Občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsedujoči Občnega zbora, zapisnikar in dva overovatelja zapisnika.

 18. člen

 

Občni zbor opravlja naslednje naloge:

 

 • sprejema in spreminja Statut društva ter druge akte društva,
 • imenuje delovna telesa Občnega zbora,
 • odloča o statusnem preoblikovanju društva ( spojitev ali pripojitev društva),
 • odloča o prenehanju društva,
 • odloča o ustanovitvi zveze društev in o pristopu ali izstopu društva in zveze,
 • določa delegate za zvezo društev,
 • sprejema letna poročila društva,
 • voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnik in člane Upravnega odbora, člane Nadzornega odbora, člane Disciplinske komisije in praporščaka,
 • sprejema letne programe dela organov društva,
 • potrjuje predloge priznanj in nagrad,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe Upravnega in Nadzornega odbora ter Disciplinske komisije,
 • odloča o višini članarine,
 • odloča o nakupu in prodaji osnovnih sredstev ali nepremičnin
 • odloča o vseh drugih vprašanjih, ki se nanašajo na delo in razvoj društva.

 

 1. UPRAVNI ODBOR

 19. člen

 

Upravni odbor je izvršilni organ Občnega zbora in opravlja organizacijska, upravna, administrativna in tehnična dela. Vodi delo društva med dvema Občnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na Občnem zboru. Za svoje delo je odgovoren Občnemu zboru.

20. člen

 

Upravni odbor šteje sedem (7) članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in člani.

Mandat članov Upravnega odbora je štiri (4) leta in so lahko ponovno izvoljeni.

Seja Upravnega odbora je sklepčna, če je prisotna več kot polovica njegovih članov. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina prisotnih članov. 

 

Seje Upravnega odbora sklicuje predsednik pisno, v nujnih primerih pa lahko tudi ustno.

 

Upravni odbor lahko zaradi nujnostih določene zadeve obravnava na korespondenčnih sejah. Odločitve sprejete na teh sejah mora upravni odbor potrditi na naslednji izredni seji.

 

Upravni odbor se sestaja po potrebi oz. praviloma enkrat mesečno.

 21. člen

 

Upravni odbor opravlja naslednje naloge:

 

 • sklicuje Občni zbor,
 • uresničuje letni delovni in finančni načrt in druge sklepe Občnega zbora,
 • predlaga letni delovni in finančni račun, ter zaključni račun,
 • pripravlja predloge aktov in njihove spremembe,
 • določa in spreminja sedež društva
 • odloča o sklepanju pogodb,
 • skrbi za realizacijo sklepov društva,
 • ustanavlja sekcije,
 • upravlja s premoženjem društva,
 • ustanavlja stalne ali občasne društvene komisije,
 • imenuje komisije ali druga delovna telesa za opravljanje ožjih strokovnih nalog,
 • odloča o sprejemu novih članov in o izstopih iz društva,
 • vodi finančno materialno poslovanje,
 • navezuje stike s sosednimi društvih doma in v sosednih državah,
 • koordinira delo z zvezo društev,
 • pripravlja in sprejema poslovnik o svojem delu in delu komisij,
 • pripravlja predloge za priznanja in nagrade,
 • koordinira delo organov društva,
 • sprejema in spreminja pašni red.

 22. člen

 

Celotni Upravni odbor ali posamezni član se lahko razreši zaradi:

 

 • odstopa celotnega upravnega odbora ali posameznika,
 • nedelovanja posameznega člana ali celotnega upravnega odbora,
 • negativna ocena letnega poročila s strani nadzornega odbora.

 

Nadomestnega člana ali celotni Upravni odbor izvoli Občni zbor na izredni seji. V primeru odstopa ali razrešitve celotne Upravnega odbora ta lahko nujne naloge opravlja do imenovanje novega.

 

 

XII. NADZORNI ODBOR

 23. člen

 

Nadzorni odbor je nadzorni organ društva in spremlja delo Upravnega odbora ter ostalih organov društva. Opravlja stalni nadzor nad zakonitostjo pri finančno materialnem poslovanju društva in nadzor nad izvrševanjem sklepov Občnega zbora in nadzor nad izvrševanjem sklepov Občnega zbora. Nadzorni odbor je odgovoren Občnemu zboru in mu enkrat letno poroča o svojem delu.

 

Nadzorni odbor šteje tri ( 3 ) člane in je izvoljen na občnem zboru.  Izvolita se tudi dva (2) namestnika, ki po potrebi nadomeščata člane nadzornega odbora. Predsednika nadzornega odbora izvolijo člani izmed seboj.

 24. člen 

 

Člani Nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani Upravnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se sej Upravnega odbora, vendar brez pravice odločanja.

 

Nadzorni odbor  odloča v sestavi treh  (3)članov. Odločitve se sprejemajo z večino vseh glasov.

 

Mandatna doba članov nadzornega odbora je štiri ( 4 ) leta. Člani so lahko ponovno izvoljeni v ta organ.

 25. člen

 

Nadzorni odbor opravlja naslednje naloge:

 

 • spremlja delo Upravnega odbora in opravlja stalni nadzor nad finančnim poslovanjem društva,
 • pregleduje in podaja mnenja k poročilom Upravnega odbora pred njihovim sprejetjem,
 • nadzira upravljanje in gospodarjenje s sredstvih društva,
 • nadzira izvajanje drugih za društvo obveznih zakonskih določil,
 • opozarja Upravni odbor in Občni zbor na nepravilnosti pri poslovanju,
 • sklicuje izredni Občni zbor,
 • predlaga razrešitev posameznega člana ali celotni upravni odbor in drugih organov društva,
 • o svojem delu najmanj enkrat letno poroča Občnemu zboru,
 • sodeluje na sejah Upravnega odbora, vendar brez pravice odločanja.

 

 

XIII. DISCIPLINSKA KOMISIJA

 26. člen

 

 

Disciplinsko komisijo izvoli Občni zbor za dobo štirih (4) let z možnostjo ponovne izvolitve. Sestavljajo jo trije (3) člani in dva (2) namestnika. Člani med seboj izvolijo predsednika.

 

Komisija zaseda po potrebi na osnovi pisnih zahtevkov članov društva in drugih organov društva.

 

Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

 

Disciplinski ukrepi so:

 

 • opomin
 • javni opomin¸ izključitev.

 

Komisija odloča v sestavi treh članov.

 

Zoper sklep Disciplinske komisije ima prizadeti pravico pritožne na Občni zbor, kot drugostopenjski organ v disciplinskih zadevah.

 26. a člen

 

“Disciplinske kršitve so:

 1. Kršitve določb statuta ČD.
 2. Nevestno ali malomarno izvrševanje sprejetih funkcij in zadolžitev v društvu.
 3. Ne izvrševanje sklepov organov društva.
 4. Dejanja, ki škodujejo ugledu društva

Disciplinske kršitve se delijo na lažje in težje disciplinske kršitve”.

 

XIX. ZASTOPANJE DRUŠTVA

 27. člen

 

Društvo zastopa predsednik društva, ki ga izvoli Občni zbor za obdobje štirih (4) let in je lahko ponovno izvoljen.

 

Zastopnik društva mora biti poslovno sposobna fizična oseba. Predsednik društva je hkrati tudi predsednik Upravnega odbora.

 

Odgovoren je za delovanje društva v skladu s Statutom in ostalimi akti društva ter pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo odgovarja Občnemu zboru in Upravnemu odboru.

 

V odsotnosti predsednika društvo zastopa podpredsednik društva.

 

 

 

XIV. TAJNIK DRUŠTVA

 28. člen

 

Tajnik društva opravlja administrativna dela društva in skrbi za koordinacijo med organi društva.

 

Tajnik društva opravlja naslednje naloge:

 

 • odpošilja in sprejema pošto,
 • knjiži pošto,
 • piše in odpošilja vabila za sestanke organov društva,
 • vodi evidenco članov društva,
 • skrbi za arhiv društva.

 29. člen

 

Za uspešnejše izvrševanje nalog ima lahko Upravni odbor stalne ali občasne komisije.

 

Komisije štejejo od tri (3) do pet (5) članov in so za svoje delo odgovorne Upravnemu odboru. Ob imenovanju komisije ji Upravni odbor določi tudi konkretne naloge in čas delovanja.

 

Komisija zaključi z delom najkasneje s časom, ko poteče mandat Upravnemu odboru.

 

 

 1. FINANCIRANJE DRUŠTVA IN NADZOR NAD FINANČNIM IN MATERIALNIM POSLOVANJEM

 30. člen

 

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje :

 

 • s članarinami,
 • iz občinskega proračuna, oz. iz javnih sredstev,
 • z darili in volili,
 • s prispevki donatorjev in sponzorjev,
 • iz naslova materialnih pravic in dejavnostih društva,
 • iz občasne pridobitne dejavnosti,
 • iz odstopljenega dela dohodnine,
 • iz drugih virov (prostovoljni prispevki ipd.).

 

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti izključno za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

 

 

 

 31. člen

 

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim načrtom, ki ju sprejme Občni zbor. Na rednem Občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključno letno poročilo.

 

Nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem opravlja Nadzorni odbor, ki mora pred sprejetjem poročil, le-te pregledani in podati svoje mnenje.

 

Nadzor na zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo sprejeme za izvajanje svoje dejavnosti, opravljajo državni nadzorni organi.

 32. člen

 

Finančne in druge listine podpisujeta predsednik društva in podpredsednik društva. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

 33. člen

 

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo. Tako vodi le knjigo prejemkov in izdatkov, tako imenovani blagajniški dnevnik, preostale podatke za letno poročilo pa zagotovi z letnim popisom in ocenitvijo.

 34. člen

 

Letno poročilo za preteklo poslovno leto mora društvo predložiti organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov oz. javno pravne evidence in storitev (AJPES), do 31. marca tekočega leta, v primeru statusne spremembe ali prenehanja društva pa v roku dveh (2) mesecev po spremembi oz. prenehanju.

 35. člen

 

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanja društva blagajnik pa mu mora to omogočiti.

 

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo zaposli finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

 36. člen

 

Društvo ima lahko premično in nepremično premoženje, ki je last društva in je vpisano v inventarno knjigo.

 

Premično premoženje se lahko kupi ali proda le na podlagi sklepa Upravnega odbora.

 

Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali proda le na podlagi sklepa Občnega zbora.

 37. člen

 

Sponzorji ali donatorji društva so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno ali kako drugače pomagajo. Lahko sodelujejo na sejah društva, vendar nimajo pravice odločanja.

 38. člen

 

Društvo ima za finančno poslovanje odprt svoj transakcijski račun pri za to pooblaščeni finančni ustanovi.

 

 

XVI. JAVNOST  DELOVANJA  DRUŠTVA IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

 39. člen

 

Javnost delovanja društva je zagotovljena s pravočasnim in popolnim obveščanjem svojih članov o aktivnostih delovanja društva. Tako morajo biti pisna vabila na Občni zbor in druge sestanke dostavljena članom najmanj osem (8) dni pred predvidenim sestankom, razen v zelo nujnih primerih, ko je lahko rok krajši.

 

Vsak član ima pravico do vpogleda v vsak zapisnik sej organov društva. Vpogled se omeji le pri zapisniku o glasovanju častnega razsodišča v disciplinskem postopku.

 

Seje organov društva so javne in s tem je omogočen dostop predstavnikom sredstev javnega  obveščanja, katere o Občnem zboru in o drugih aktivnostih obvešča predsednik društva.

 

Društvo o svojih aktivnostih lahko izda lastno glasilo, prav tako o tem obvešča sredstva javnega obveščanja ali to objavi na internetu.

 

Pri svojem delu mora društvo upoštevati določila o varovanju osebnih podatkov. Tako se lahko osebni podatki o svojih članih zbirajo in vnašajo v lastne evidence le na podlagi osebne privolitve posameznega člana. Pred tem je potrebno člana seznaniti o namenu zbiranja podatkov in v kateri evidenci se bodo ti podatki hranili.

 

Vsak član društva s podpisom potrdi izjavo, da se strinja z zbiranjem, vodenjem in hranjenju osebnih podatkov, ki so potrebni za nemoteno delovanje društva.

 

XVII. POHVALE IN NAGRADE

 40. člen

 

Za posebne zasluge pri napredku čebelarstva društvo podeljuje svoja priznanja ali odlikovanja Antona Janše III. in II. Stopnje. Upravni odbor predlaga Čebelarski zvezi Slovenije kandidate za (državna ) odlikovanja Antona Janše I. stopnje.

 

 

 

 

XVIII. PRENEHANJE DRUŠTVA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM  PO PRENEHANJU

 41. člen

 

Društvo preneha:

 

 • s sklepom Občnega zbora,
 • če se število članov zmanjša pod število tri (3),
 • če se društvo pripoji z drugim društvom ali spoji z drugim društvom,
 • po zakonu.

 

Glasovanje na Občnem zboru o prenehanju društva je tajno.

 

Upravni odbor pripravi, Občni zbor pa sprejme sklep o prenosu sredstev in premoženja dosedanjega društva na drugo sorodno društvo, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji. Če takega društva ni, preide premoženje na občino.

Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.

 

Vsaka delitev sredstev in premoženja med člane je nična.

 

 

XIV. KONČNE DOLOČBE

 42. člen

 

 

Statut društva je sprejet, ko ga sprejmejo člani na Občnem zboru.

 

Uporabljati se začne z dnem vpisa v register društev.

 

 

 

 

Lendava, dne 20.01.2024

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          Predsednik Čebelarskega društva Lendava

                                                                                                                                                                                                               Štefan CIGUT